جدول محتوا

سیستم عصبی خودمختار (سیستم عصبی درون‌زاد)

خلاصه

سیستم عصبی خودمختار (ANS) بخشی از سیستم عصبی محیطی است و اعمال غیرارادی و احشایی بدن در ارگان‌های مختلف (مثلاً در سیستم قلبی عروقی، گوارشی و ادراری-تناسلی) را تنظیم می‌کند. این شبکه به دو سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک تقسیم می‌شود. سیستم عصبی سمپاتیک یک مبداء سینه‌ای-کمری (توراکولومبار) دارد و در پاسخ ستیز و گریز فعال می‌شود، در حالی که  سیستم پاراسمپاتیک منشاء جمجمه‌ای-دُمی (کرانیوساکرال) داشته و هنگام هضم غذا و استراحت فعال می‌شود. سیستم‌های سمپاتیک و پاراسمپاتیک از نورون‌های پیش‌گانگلیونی و پس‌گانگلیونی تشکیل شده‌اند. فیبرهای پیش‌گانگلیونیِ انشعابات ANS و فیبرهای پست‌گانگلیونی انشعابات پاراسمپاتیک فیبرهای کولینرژیک (آزادکننده استیل‌کولین)  هستند، که روی گیرنده‌های کولینرژیک (نیکوتینی یا موسکارینی) اثر می‌گذارند.

تمام فیبرهای پست‌گانگلیونی سمپاتیک فیبرهای آدرنرژیک (آزادکننده نوراپی‌انفرین) هستند که روی گیرنده‌های آلفا یا بتا برای انتقال عصبی اثر می‌کنند، به غیر از فیبرهای عصب‌رسان به غدد عرق که کولینرژیک می‌باشند. مدولای آدرنال نورون پست‌سیناپتیک ندارد. فیبرهای پیش‌گانگلیونی سمپاتیک مستقیماً سلول‌های کرومافینیِ مدولای غده آدرنال (فوق‌کلیه) را از راه استیل‌کولین روی گیرنده‌های نیکوتینی تحریک می‌کنند و در نتیجه نوراپی‌نفرین و اپی‌نفرین منجر به ایجاد پاسخ ستیز و گریز می‌شوند. سیستم‌های عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک اثرات متضادی روی برخی از ارگان‌ها دارند. اثرات سیستم عصبی سمپاتیک روی ارگان‌های هدف عبارتند از: میدریاز (گشادی مردمک)، افزایش ضربان قلب، افزایش قدرت انقباض قلب و سرعت هدایتی در قلب، اتساع برونش‌ها، ترشح عرق، کاهش حرکات روده‌ای و افزایش ترشح رنین.

اثر سیستم عصبی پاراسمپاتیک روی ارگان‌های هدف عبارت است از: میوز (تنگی مردمک)، کاهش ضربان قلب، کاهش قدرت انقباض قلب و سرعت هدایت قلب؛ افزایش تحرکات روده‌ای؛ و انقباض برونشی. علاوه بر سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک، سیستم عصبی انتریک (روده‌ای) نیز داریم که از گانگلیون، شبکه‌های میانتریک (آورباخ) و زیرمخاطی (مایسنر) و سلول‌های روده‌ای کاجال تشکیل شده است. سیستم عصبی انتریک تحرکات و ترشحات گوارشی را کنترل می‌کند. عملکرد خودمختار توسط داروها (مانند مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین و آنتی‌کولینرژیک‌ها) و بیماری‌ها (مانند دیابت شیرین، بیماری پارکینسون و آتروفی چندین سیستم) می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد.

نگاه کلی

 • عملکرد: اعمال غیرارادی، ناخودآگاه و احشایی یعنی سیستم‌های قلبی-عروقی، تنظیم دما، گوارشی، ادراری-تناسلی و قطر مردمک چشم‌ها را کنترل می‌کند.
 • بخش‌های سازنده
  • مسیرهای حرکتی (وابران) احشایی: از نورون‌های پیش‌گانگلیونی (نشأت‌گرفته از مغز یا نخاع) و نورون‌های پس‌گانگلیونی (اجسام سلولی در گانگلیون خودمختار خارج از CNS) تشکیل شده‌اند.
   • سمپاتیک
   • پاراسمپاتیک
  • مسیرهای حسی (آوران) احشایی: نشأت‌گرفته از گیرنده‌های احشایی که به تحریک فیزیولوژیک حساس هستند (مانند گیرنده‌های مکانیکی و دمایی)
  • گانگلیون‌ها (نوروآناتومی): در نوروآناتومی، به تجمع اجسام سلولی خارج از CNS، گانگلیون می‌گوییم.
  • هسته‌ها (نوروآناتومی): در نوروآناتومی، هسته تجمعی از اجسام سلولی نورون‌ها در CNS می‌باشد.
  • سیستم عصبی اِنتریک (روده‌ای)

نگاه کلی به سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک

 

سیستم عصبی سمپاتیک

سیستم عصبی پاراسمپاتیک

اثر

 • ستیز و گریز (↑ ضربان قلب، ↓ حرکات گوارشی، اتساع مردمک و مجاری هوایی)
 • استراحت و هضم (↓ ضربان قلب، ↑ حرکات گوارشی، ↑ ترشحات غدد برون‌ریز)

موقعیت

 • منشاء توراسیک (سینه‌ای)
 • منشاء کرانیوساکرال (جمجمه‌ای-دُمی)

ویژگی‌ها

 • فیبرهای پیش‌گانگلیونی کوتاه و فیبرهای پس‌گانگلیونی طویل
 • گانگلیون‌ها نزدیک ستون مهره‌ای
 • فیبرهای پیش‌گانگلیونی طویل و فیبرهای پس‌گانگلیونی کوتاه
 • گانگلیون‌ها در ارگان‌های احشایی تحت اثر

انتقال‌دهنده‌های عصبی

 • پیش‌گانگلیونی: استیل‌کولین
 • پس‌گانگلیونی: نوراپی‌نفرین
 • پس‌گانگلیونی: استیل‌کولین

شایعترین هم‌انتقال‌دهنده‌ها

 • NO (نیتریک اکسید)
 • ATP (آدنوزین تری‌فسفات)
 • VIP (پپتید روده‌ای فعال‌کننده عروق)
 • NPY (نوروپپتید Y)
 • سوماتواستاتین

گیرنده‌ها

 • گیرنده‌های نیکوتینی استیل‌کولین
 • گیرنده‌های آدرنرژیک (گیرنده‌های α و گیرنده‌های β)
 • گیرنده‌های استیل‌کولینی نیکوتینی
 • گیرنده‌های استیل‌کولینی موسکارینی
نگاه کلی به سیستم عصبی خودمختار

در این تصویر زیردسته‌های گیرنده‌های آدرنرژیک (α و β) و گیرنده‌های کولینرژیک (M= موسکارینی و N= نیکوتینی) و ارگان‌هایی که تحت اثر آن‌ها قرار می‌گیرند نشان داده شده است. زنجیره سمپاتیک به رنگ زرد در سمت چپ نخاع نشان داده شده است. اعصاب مغزی نشأت‌گرفته از ساقه مغز (II، VII، IX و X) نیز به تصویر کشیده شده‌اند.

© AMBOSS

نگاه کلی به مسیرهای حرکتی سوماتیک و خودمختار و انتقال‌دهنده‌های آن‌ها

نورون‌های حرکتی سوماتیک در سیستم عصبی مرکزی (CNS) مستقیماً به سلول‌های عضلانی سیناپس می‌دهند. در مقابل در اغلب مسیرهای حرکتی احشایی (خودمختار)، یک نورون در CNS (نورن پیش‌گانگلیونی) با نورنی در گانگلیون محیطی (نورون پس‌گانگلیونی) سیناپس می‌دهند و در نتیجه سیناپس نهایی با ارگان هدف ایجاد می‌کند. گانگلیون‌های سمپاتیک اطراف‌مهره‌ای و پیش‌مهره‌ای هستند در حالی که گانگلیون‌های پاراسمپاتیک نزدیک به ارگان‌های هدف واقع شده‌اند.

نورون‌های حرکتی سوماتیک و همچنین تمام نورون‌های پیش‌گانگلیونی خودمختار و پس‌گانگلیونی پاراسمپاتیک، استیل‌کویلن آزاد می‌کنند. اغلب نورون‌های پس‌گانگلیونی سمپاتیک هم  نوراپی‌نفرین آزاد می‌کنند.

استثنائات (انواع خاص):

– مدولای غده فوق کلیه مستقیماً توسط نورون‌های سمپاتیک پیش‌سیناپسی عصبدهی شده و کته‌کولامین‌هایی را به گردش خون آزاد می‌کند که اثرات هورمورال روی بافت‌ها و ارگان‌های هدف دارند.

– نورون‌های پس‌گانگلیونی سمپاتیک سیناپس‌دهنده با غدد برون‌ریز عرق، استیل‌کولین آزاد می‌کنند.

© AMBOSS

انواع گیرنده‌ها

کلاس

ساختار

مهمترین موقعیت

اثر هنگام تحریک

گیرنده‌های متابولیک: گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین G که از راه پیامبران ثانویه عمل می‌کنند

گیرنده‌های آدرنرژیک

گیرنده‌های آدرنرژیک آلفا

آلفا-1

 • پروتئین‌های Gq
 • عضله صاف
  • عروق خونی
  • گردن مثانه
  • لوله گوارش
  • چشم (عضله متسع‌کننده مردمک)
 • قلب
 • غدد
 • انتهاهای عصبی
 • به مقدار کمتر: کبد و بافت چربی
 • انقباض عروق محیطی
  • شریانچه‌ها ← ↑ پس‌بار
  • وریدها ← ↑ پیش‌بار
 • انقباض اسفنکترهای گوارشی
 • انقباض اسفنکتر مثانه ← احتباس ادراری
 • میدریازیس (گشادی مردمک)
 • ↑ گلیکوژنولیز

آلفا-2

 • پروتئین‌های Gi
 • انتهاهای عصبی پیش‌اتصالی
 • پانکراس
 • قلب
 • غدد
 • چشم (جسم مژکی)
 • کام
 • به مقدار کمتر: عضلات صاف عروق خونی، بافت چربی و مثانه
 • ↓ سنتز و آزادسازی نوراپی‌نفرین (خودتنظیمی منفی)
 • ↓ آزادسازی انسولین
 • ↓ لیپولیز
 • ↓ تولید زلالیه
 • ↑ تجمع پلاکت

گیرنده‌های آدرنرژیک بتا

 

بتا-1

 • پروتئین‌های Gs
 • قلب
  • گره SA
  • گره AV
  • عضلات دهلیزی و بطنی
 • CNS
 • کلیه
 • به مقدار کمتر: بافت چربی
 • تحریک قلب
  • ↑ ضربان قلب (کرونوتروپی)
  • ↑ سرعت هدایت داخل قلب (دروموتروپی)
  • ↑ قدرت انقباض قلب (اینوتروپی)
  • ↑ آزادسازی رنین

بتا-2

 • پروتئین‌های Gs
 • کبد
 • عضلات صاف
  • عروق خونی
  • برونشیول‌ها
  • حالب
 • عضلات اسکلتی
 • CNS
 • پانکراس
 • به مقدار کمتر: قلب
 • رلکس شدن عضلات صاف
  • اتساع عروقی
  • اتساع برونشی
  • رلکس شدن حالب
  • رلکس شدن مثانه
 • ↑ انقباض
 • ↑ گلیکوژنولیز
 • ↑ آزادسازی انسولین

 

بتا-3

 • پروتئین‌های Gs
 • مثانه
 • بافت چربی
 • به مقدار کمتر: قلب و عضلات صاف عروق خونی
 • رلکس شدن مثانه
 • ↑ لیپولیز
 • ترموژنز (افزایش دمای بدن)

گیرنده‌های موسکارینی استیل‌کولین

M1

 • پروتئین‌های Gq
 • گانگلیون‌های خودمختار
 • CNS
 • سیستم گوارشی: غدد بزاقی
 • فعالیت تحریکی در نورون‌ها
 • ↑ ترشحات غدد برون‌ریز (مثلاً ترشح بزاق)

M2

 • پروتئین‌های Gi
 • قلب
  • گره SA
  • گره AV
 • مهار قلبی (اغلب دهلیزی)
  • ↓ ضربان قلب
  • ↓ سرعت هدایت داخل قلب

M3

 • پروتئین‌های Gs
 • غدد برون‌ریز
  • بزاقی
  • اشکی
  • عرق
 • چشم
 • برونش‌ها
 • سیستم گوارش: سلول‌های حاشیه‌ای معده
 • مثانه
 • ↑ ترشح غدد برون‌ریز (مانند غدد اشکی، بزاقی و عرقی)
 • انقباض عضلات زیر در چشم‌ها
  • عضله اسفنکتری مردمک ← میوز (تنگی مردمک)
  • عضله مژکی ← تطابق
 • اسپاسم برونشی
 • ↑ حرکات دودی روده
 • ↑ ترشحات اسید معده
 • رلکس شدن اسفنکترها (بغیر از اسفنکتر تحتانی مری که منقبض می‌شود)
 • ↑ دفع ادرار
  • انقباض عضلات دترسور
  • رلکس شدن اسفنکتر

M4

 • پروتئین‌های Gi
 • CNS
 • مهاری (M4)/ تحریکی (M5)
  • حافظه
  • تحریک جنسی
  • توجه
  • اثر ضد دردی

M5

 • پروتئین‌های G­q

گیرنده‌های یونوتروپیک (یونی)

گیرنده‌های نیکوتینی استیل‌کولین

زیردسته N

 • کانال‌های یونی دریچه‌دار لیگاندی
 • گانگلیون‌های خودمختار
 • مدولای آدرنال
 • ↑ تحریکات پیش و پس‌گانگلیونی

زیردسته M

 • اتصال عصبی عضلانی عضلات اسکلتی (سیستم عصبی سوماتیک)

نکته: تمام گیرنده‌های بتا با پروتئین‌های G جفت می‌شوند. گیرنده‌های آلفا و گیرنده‌های موسکارینی استیل‌کولین دارای شماره فرد (آلفا-1، M1، M3 و M5) با پروتئین‌های Gq جفت می‌شوند. گیرنده‌های آلفا و گیرنده‌های موسکارینی استیل‌کولینی دارای شماره زوج (آلفا-2، M2 و M4) با پروتئین‌های Gi جفت می‌گردند.

انواع فیبرهای عصبی

 • فیبرهای میلینه کوچک: پیام‌های وابران خودمختار پیش‌گانگلیونی و آوران سوماتیک (سریع) را هدایت می‌کنند.
 • فیبرهای غیرمیلینی (مانند فیبرهای عصب‌دهنده به غدد عرق): پیام‌های وابران خودمختار پس‌گانگلیونی و آوران سوماتیک/ خودمختار (کند) را هدایت می‌کنند.

انتقال‌دهنده‌های عصبی

 • استیل‌کولین
  • تمام فیبرهای پیش‌گانگلیونی
  • تمام فیبرهای پاراسمپاتیک پس‌گانگلیونی
  • فیبرهای پس‌گانگلیونی سمپاتیک برای غدد عرق و عضلات arrector pili
 • نوراپی‌نفرین
  • تمام فیبرهای پس‌گانگلیونی سمپاتیک
  • استثنائات: غدد عرق و عضلات arrector pili، مدولای آدرنال (80% اپی‌نفرین و 20% نوراپی‌نفرین) و شریان‌های کلیوی (توسط دوپامین)

نکته: انتقال‌دهنده‌های سیستم عصبی سمپاتیک عبارتند از استیل‌کولین (پیش‌گانگلیونی ← نورون‌های پس‌گانگلیونی) و نوراپی‌نفرین (نورون‌های پس‌گانگلیونی ← ارگان مورد اثر).

عصبدهی خودمختار به ارگان‌ها

نگاه کلی به عصبدهی ارگانی سیستم عصبی خودمختار

ارگان‌ها

سمپاتیک

پاراسمپاتیک

سر و گردن

T1-T4

اعصاب مغزی III، VII، IX و X

قلب

T1-T5

عصب واگ (اُکسیپوت، C1 و C2)

ریه

T2-T7

مری

T2-T8

معده

T5-T9

کبد

کیسه صفرا

طحال

پانکراس

پروگزیمال دوازدهه

دیستال دوازدهه

T10-L1

ژژنوم

ایلئوم

کولون صعودی

2/3 پروگزیمال کولون عرضی

کلیه

پروگزیمال حالب

غدد آدرنال

T8-T10

تخمدان‌ها/ بیضه‌ها

T10-L2

رحم

S2-S4

سرویکس

پروستات

دیستال حالب

T11-L2

مثانه

1/3 دیستال کولون عرضی

L1-L2

کولون نزولی

کولون سیگموئید

رکتوم

 • عصبدهی دقیق بر اساس سگمان‌ها در منابع مختلف متفاوت بیان شده است.

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد