calculator2

محاسبه‌گر

جدول محتوا

قلب و عروق

کلیه

گوارش

ریه

خون

غدد

زنان

کودکان

عفونی

کل بدن

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد

امتیاز TIMI (جهت پیش بینی وقایع قلبی در آینده)QT اصلاح شده
معیار Bezrtt:


معیار Hodges:


معیار Framingham:CI, CO, SVامتیاز Chadsvasc


آنیون گپاصلاح سطح کلسیم در تغییر غلظت آلبومین


اصلاح سدیم در هایپرگلایسمی


کمبود آب در هایپرناترمی
دور مایع نگهدارنده در کودکان

دوز مایع نگهدارنده در بزرگسالان

کلیرانس کراتینین


فرمول Porkland (کمبود آب در سوختگی)


امتیاز Alvardo برای آپاندیسیت
معیار Child-Pugh (جهت ارزیابی سیروز)


معیار Ranson (جهت ارزیابی پانکراتیت)

CURB-65 (اقدامات درمانی در پنومونی)
کرایتریای Well's برای آمبولی ریه

Wells criteria


ABG


سطح LDL

امتیاز HAS-BLED جهت ارزیابی ریسک خونریزی


تخمین سطح قند خون با استفاده از HbA1c


محاسبه دوز انسولین

تاریخ تقریبی زایمان


APGAR

صدک‌های رشد کودکان

امتیاز qsofa (جهت ارزیابی سپسیس)BEE (انرژی مصرفی پایه)

BMIBSA (مساحت سطح بدن)


GCS