جدول محتوا

سیستم عروق مغزی

خلاصه

سیستم عروق مغزی از عروقی که خون را به مغز منتقل می‌کنند و از مغز می‌گیرند تشکیل شده‌ است. خونرسانی شریانی مغز توسط یک جفت شریان کاروتید داخلی و بک جفت شریان مهره‌ای که شریان بازیلار را می‌سازند، انجام می‌شود. شریان مغزی قدامی، شاخه‌ای از شریان کاروتید داخلی، کورتکس قدامی-میانی مغز را خونرسانی می‌کند؛ شریان مغزی میانی، شاخه‌ای از شریان کاروتید داخلی، به کورتکس مغزی جانبی خون می‌دهد؛ و شریان مغزی خلفی، شاخه‌ای از شریان بازیلار، بخش‌های میانی و جانبی کورتکس خلفی مغز را خونرسانی می‌کند. شریان‌های کاروتید داخلی، شریان‌های مغزی قدامی و شریان‌های مغزی خلفی، از راه شریان‌های ارتباطی قدامی و خلفی باهم آناستوموز داده و حلقه‌ی ویلیس را تشکیل می‌دهند. حلقه‌ی ویلیس یک مدار عروقی است که کیاسمای بینایی و ساقه‌ی هیپوفیزی را احاطه می‌کند. وظیفه‌ی اصلی این حلقه متعادل‌سازی جریان خون بین دو نیم‌کره مغز و ایجاد آناستوموز گردش خونی متصل‌کننده بخش‌های قدامی و خلفی مغز به یکدیگر می‌باشد تا حتی هنگام انسداد شریان کاروتید، خونرسانی به مغز ادامه یابد. خون دو نیم‌کره مغز توسط وریدهای مغزی سطحی(وریدهای مغزی فوقانی، وریدهای مغزی میانی و وریدهای مغزی تحتانی) و وریدهای مغزی عمقی (ورید مغزی بزرگ و ورید بازال) به درون سینوس‌های وریدی نرم‌شامه‌ای تخلیه می‌شود. خونرسانی مغز توسط فشار نسبی کربن دی‌اکسید (PaCO2) تنظیم می‌شود. اختلال در خونرسانی ناشی از انسداد یا خونریزی عروق مغزی منجر به رخداد سکته مغزی (استروک) می‌شود. سکته مغزی معمولاً با ایجاد علائم نورولوژیک فوکال (منطقه‌ای) در بخش‌هایی از بدن که توسط نواحی خاص مغز کنترل می‌شوند، خود را نشان می‌دهد.

خونرسانی شریانی

خونرسانی شریانی مغز توسط شریان‌های کاروتید داخلی و شریان‌های مهره‌ای (که از قوس آئورت جدا می‌شوند) صورت می‌گیرد.

شریان کاروتید داخلی (ICA)

 • توصیف: شاخه‌های انتهایی شریان کاروتید داخلی
 • مسیر
  • در گردن: داخل غلاف کاروتید قرار گرفته و از راه کانال کاروتید وارد جمجمه می‌شود.
  • در جمجمه: روی سقف سینوس کاورنوس (غاری) در مجاوریت عصب مغزی VI قرار می‌گیرد.
 • شاخه‌ها: فقط شاخه‌های داخل‌جمجمه‌ای دارد
  • شریان کاروتیکوتیمپانیک (اولین شاخه داخل‌جمجمه‌ای شریان‌های کاروتید داخلی که وارد حفره گوش میانی شده و با شریان تمپانیک تحتانی آناستوموز می‌دهد)
  • شریان کانال تریگویئد (شریان ویدیان)
  • تنه‌ی مننگوهیپوفیزی (تنه‌ی حلفی)
  • تنه‌ی تحتانی-جانبی
  • شریان اُفتالمیک
  • شریان هیپوفیزی فوقانی
  • شریان ارتباطی خلفی: آناستوموز در حلقه ویلیس
  • شریان کوروئیدی قدامی
  • شاخه‌های انتهایی
   • شریان مغزی میانی: خونرسانی به بخش جانبی مغز
   • شریان مغزی قدامی: خونرسانی به بخش قدمی مغز

شریان‌های مهره‌ای

 • توصیف: از شریان‌های ساب‌کلاوین نشأت می‌گیرد
 • مسیر
  • در گردن: شریان‌های مهره‌ای از راه سوراخ‌های موجود در زوائد عرضی مهره‌های گردنی C1-C6 (از سوراخ عرضی مهره C7 فقط وریدها عبور می‌کنند) گذر کرده و از راه فورامن مگنوم وارد جمجمه می‌شوند.
  • در جمجمه: شریان‌های مهره‌ای راست و چپ به در خط میانی سطح قدامی پل‌های مغز به هم پیوسته و شریان بازیلار را می‌سازند.
 • شاخه‌ها
  • شریان نخاعی قدامی و شریان نخاعی خلفی: خونرسانی نخاع
  • شریان‌های مخچه‌ای خلفی-تحتانی (PICA): شاخه‌های انتهایی که بخش تحتانی مخچه را خونرسانی می‌کنند.
مسیر و سگمان‌های شریان مهره‌ای

شریان مهره‌ای را می‌توان به چهار سگمان (قطعه) تقسیم‌بندی کرد:

V1: سگمان پیش ار فورامن که از شریان ساب‌کلاوین تا فورامن عرضی مهره C6 ادامه دارد

V2: سگمان فورامنی از فورامن عرضی C6 تا C2

V3: سگمان آتلانتو-آگزیال از محل خروج شریان از فورامن C2 تا محل ورود شریان به فورامن مگنوم

V4: سگمان داخل شامه‌ای از فورامن مگنوم تا تبدیل شریان به شریان بازیلار

© AMBOSS

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد