جدول محتوا

دیانسفالون (مغز میانجی)

خلاصه

دیانسفالون بخش دُمی فوربرین (مغز قدامی یا پروزنسفالون) است که بین مغز میانی (مزانسفالون) و مُخ (تلنسفالون) قرار گرفته است. دیانسفالون از تالاموس، هیپوتالاموس، اپی‌تالاموس و ساب‌تالاموس تشکیل شده است. تالاموس مرکز تقویتی برای اطلاعات حسی می‌باشد. هیپوتالاموس عملکردهای خودمختار و غیرارادی و سیستم درون‌ریز را تنظیم می‌کند. اپی‌تالاموس که از غده پینه‌آل، هابنولا (habenula)، اتصال هابنولار (habenular commissure) و خط مدولاری (stria medullaris) تشکیل شده و کنترل چرخه‌ی خواب و بیداری را بر عهده دارد. ساب‌تلاموس که حاوی هسته‌ی ساب‌تالامیک است، بخشی از مدار غیرمستقیم گانگلیون قاعده‌ای بوده و در مهار حرکات غیرارادی نقش دارد.

سیستم لیمبیک از آمیگدال، هیپوتالاموس، تالاموس قدامی، هیپوکامپ، اجسام مامیلاری، قشر cingulate و قشر انتورنیال (entorhinal) بوجود آمده است. این ساختارها در شکل‌گیری حافظه، تنظیم اشتها و سیری، توجه، پاسخ‌های احساسی و تحریک جنسی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

نگاه کلی

 • موقعیت: بخش دُمی مغز قدامی (forebrain)، واقع بین مُخ (cerebrum) و مغز میانی
 • جنین‌شناسی: نشأت‌گرفته از پروزنسفالون
 • ترکیبات و عملکرد
  • تالاموس: مرکز تقویتی اطلاعات حسی بین ساختارهای زیرقشری و قشری مغز
  • هیپوتالاموس: مرکز اصلی عملکرد خودختار و اعمال سیستم درون‌ریز
  • اپی‌تالاموس: نقش در تنظیم چرخه خواب و بیداری
  • ساب‌تالاموس: حاوی هسته ساب‌تالامیک، بخشی از گلنگلیون قاعده‌ای (basal ganglia)

نواحی مغزی همراه با انشعابات رویانی‌شان

تصویر 1، نواحی مغزی همراه با انشعابات رویانی‌شان


منظر قاعده‌ای مغز

تصویر 2، منظر قاعده‌ای مغز


ساقه مغز و دیانسفالون

تصویر 3، ساقه مغز و دیانسفالون: سطوح شکمی، پشتی و جانبی ساقه مغز (بصل‌النخاع، پل‌های مغزی و مغز میانی) و دیانسفالون. محل‌های ورود/ خروج اعضاب مغزی متعدد در این تصویر نشان داده شده‌اند.


آناتومی عملکردی محور هیپوتالاموس-هیپوفیزی

تصویر 4، آناتومی عملکردی محور هیپوتالاموس-هیپوفیزی: ADH و اُکسی‌توسین از سلول‌های نورواندوکرین داخل هیپوتالاموس تولید و ترشح شده و از آنجا ابتدا به نوروهیپوفیز انتقال یافته و سپس وارد جریان خون می‌شوند. آزادسازی این هورون‌ها توسط نورون‌های هیپوتالاموس کنترل می‌شود. هورمون‌های تحریکی دیگر (یعنی LH، GH، FSH، TSH و ACTH) نیز تحت کنترل هیپوتالاموس توسط آدنوهیپوفیز (هیپوفیز قدامی) به جریان خون وارد می‌شوند. تنظیم ترشح این‌هورمون‌های آزادکننده یا مهارکننده از هیپوتالاموس توسط مکانیسم‌های خودتنظیمی منفی ناشی از اثرات این هورمون‌ها صورت می‌گیرد.

↙ تالاموس

ویژگی‌ها

 • موقعیت: بخش پشتی دیانسفالون، موقعیت در بالای مغز میانی
 • عملکرد: گروهی از هسته‌هایی که مرکز اصلی تقویتی اطلاعات حسی صعودی بین ساختارهای زیرقشری و قشری مغز می‌باشند (به غیر از حس بویایی)
 • اجزای سازنده
  • به گروه‌های هسته‌ای جانبی، قدامی، میانی و داخل‌لامیناری و ناحیه متاتالامیک تقسیم می‌شود
  • گروه‌های هسته‌ای جانبی، قدامی و میانی توسط لامینای مدولاری داخلی Y شکلی از هم جدا می‌شوند.
  • گروه جانبی را می‌توان به زیردسته‌های خلفی، پشتی و شکمی تقسیم‌بندی کرد.

هسته‌های تالاموسی

نگاه کلی به هسته‌های تالاموسی

اجزاء سازنده

ورودی

خروج به

عملکرد

گروه هسته‌ای قدامی

هسته‌های قدامی تالاموس

 • هسته مامیلاری (از راه مسیر مامیلوتالامیک)
 • هیپوکامپ (از راه فورنیکس)
 • جیروس تک (cingulate)
 • حافظه، جهت‌یابی فضایی و یادگیری (بخشی از سیستم لیمبیک؛ نقش در مدار پاپِز)

گروه هسته‌ای جانبی

زیردسته پشتی

هسته تالاموسی پشتی جانبی

 • پره‌تکتوم
 • کولیکولوس فوقانی
 • سیستم لیمبیک (خصوصاً جیروس تک)
 • یادگیری فضایی و حافظه

زیردسته خلفی

پولوینار (Pulvinar)

 • کولیکولوس فوقانی
 • جیروس تک
 • قشر پریتو-اُکسیپیتال
 • قشر اُکسیپیتال
 • نقش در درک بینایی و تنظیم دقت بینایی

هسته تالاموسی خلفی جانبی

 • لوب پریتال فوقانی

زیردسته شکمی

هسته تالاموسی قدامی شکمی

 • گلوبوس پالیدوس
 • ماده سیاه (پارس رتیکولاریس)
 • قشر پره‌موتور و میدان چشمی فرونتال
 • لوب فرونتال
 • قشر پریتال قدامی
 • برنامه‌ریزی حرکتی

هسته تالاموسی جانبی شکمی

 • مخچه
 • هسته قاعده‌ای (بازال گانگلیا)
 • قشر حرکتی اولیه
 • هماهنگی حرکات

هسته تالاموسی خلفی شکمی

هسته تالاموسی خلفی-جانبی شکمی (VPL)

 • مسیر نخاعی-تالاموسی
 • ستون‌های پشتی/ لمینیسکوس میانی
 • قشر سوماتوسنسوری
 • حس عمقی و لمس سطحی
 • احساسِ
  • درد
  • فشار
  • لمس عادی
  • دما
  • ارتعاش

هسته تالاموسی خلفی-میانی شکمی (VPM)

 • عصب تری‌ژمینال و مسیر چشایی
 • قشر سوماتوسنسوری
 • چشایی
 • حس صورت

گروه هسته‌ای میانی

هسته تالاموسی پشتی-میانی

 • قشر تمپورال
 • ماده سیاه
 • آمیگدال
 • قشر پره‌فرونتال
 • هسته‌های اینترالامینار
 • بیان رفتاری، اثری و احساسات (بخشی از سیستم لیمبیک)

متاتالاموس

هسته تالاموسی زانویی جانبی

 • شبکیه
 • عصب اُپتیک
 • کیاسمای بینایی
 • مسیرهای بینایی
 • قشر اولیه بینایی (شیار کالکارین)
 • بینایی

هسته تالاموسی زانویی میانی

 • زیتون فوقانی
 • کولیکولوس تحتانیِ تکتوم
 • قشر اولیه شنوایی
 • شنوایی

گروه هسته‌ای اینترالامینار

هسته‌های تالاموسی اینترالامینار

 • تشکیلات مشبک (ساقه مغز)
 • هسته‌های تالاموسی
 • مسیر تری‌ژمینال
 • مسیر نخاعی-تالاموسی
 • قشر مغز
 • هسته تالاموسی پشتی-میانی
 • هوشیاری (awareness)
 • تحریک جنسی

نکته: سکته تالاموسی می‌تواند منجر به همی‌پارزی (فلج یک‌طرفه) و از دستن رفتن حس یک طرف (hemisensory loss)، مردمک‌های میوتیک (تنگ) و غیرپاسخی به نور و فلج خیره‌گی چشم به سمت مخالف محل ضایعه (پدیده‌ای به نام چشم‌های سمت-اشتباه) شود.

نکته: حس بویایی تنها حسی است که از راه تالاموس تقویت نمی‌شود.

خونرسانی تالاموس

 • خونرسانی تالاموس اساساً از راه شاخه‌های شریان مغزی خلفی (بخشی‌های P1 و P2) تأمین می‌شود:
  • شریان‌های پارامدین تالاموساب‌تالامیک خلفی
   • محل خونرسانی: گروه‌های هسته‌ای شکمی، داخل‌لامینایی و میانی
   • علائم سکته تالاموسی: اختلال یادگیری، از دست رفتن حافظه، اختلالات بینایی و افسانه‌سازی (confabulation)
  • شریان‌های تالاموجنیکولیت
   • محل خونرسانی: گروه هسته‌ای شکمی تالاموس و هسته تالاموسی جنکیولیت میانی (جسم زانویی میانی)
   • علائم سکته این ناحیه: اختلال حرکتی، از دست رفتن حس یک سمت و سندرم درد تالاموسی (درد شدید، سوزشی، تیز و/ یا احساس چاقوخوردن در نواحی تحت‌کنترل منطقه سکته)
  • شریان‌های کروئیدال خلفی
   • محل خونرسانی: هسته‌های داخل‌لامینار، پولوینار (pulvinar) و هسته‌های زانویی میانی و جانبی
   • علائم سکته این ناحیه: اختلال حرکتی، از دست رفتن حس سمت مقابل، سندرم درد تالاموسی و از بین رفتن دید میدان بینایی
  • شاخه‌های شریان ارتباطی خلفی:
   • شریان‌های تالاموساب‌تالامیک پارامدین قدامی:
    • محل خونرسانی: گروه‌های هسته‌ای قدامی، شکمی و داخل‌لامینایی تالاموس
    • علائم سکته این ناحیه: آسیمتری (غیرقرینگی) صورت هنگام بیان احساسات در صورت، از دست رفتن حافظه، فلج یک‌طرفه، آپراکسی و عدم توجه فضایی یک طرفه (hemispatial neglect)

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد