جدول محتوا

وضعیت‌های افزایش انعقادپذیری

ترومبوفیلی ارثی

شیوعپاتوفیزیولوژیاختلال

مقاومت به اثر پروتئین C

(فاکتور 5 لیدن)

 • در حالت طبیعی، پروتئین C فعال شده و با مهار فاکتور 5 انعقادی، سبب مهار انعقاد و تشکیل ترومبوز می‌شود.
 • به دنبال جهش ایجادشده در فاکتور 5 (قرارگیری گلوتامین به جای آرژینین)، به مهار پروتئین C پاسخ نداده و ترومبوزهای مکرر وریدهای محیطی و مغزی به همراه سقط‌های مکرر رخ می‌دهد.
هتروژن 5%
هموزیگوس <1%
افزایش سطح فاکتور 8
 • در همراهی با فاکتور 9، سبب فعال شدن فاکتور 10 شده و وقایع ترومبوتیک را افزایش می‌دهند.
5%
جهش در ژن پروترومبین
 • به طور عادی پروترومبین با تبدیل شدن به ترومبین، سبب شکسته شدن فیبرینوزن به فیبرین می‌شود.
 • به دنبال جهش، افزایش بیان شدن ژن اتفاق می‌افتد و با افزایش سطح پروترومبین خون، وقایع ترومبوتیک را سبب می‌شود.
3%
کمبود پروتئین S
 • در حالت طبیعی، ترومبومدولین تولیدشده توسط سلول‌های اندوتلیال، به ترومبین فعال شده می‌چسبد ← فعال شدن پروتئین C ← کمپلکس پروتئین S و C، فاکتورهای 5 و 8 (پیش انعقادی‌ها) را مهار می‌کنند، بنابراین با کمبود این فاکتورها ترومبوز افزایش می‌یابد.
1%
کمبود پروتئین C <1%
کمبود آنتی ترومبین 3
 • آنتی ترومبین 3، با اتصال به ترومبین و فاکتور 10، انعقاد را مهار می‌کند.
 • توجه داشته باشید که هپارین با تقویت اثر آنتی ترومبین 3، سبب افزایش aPTT می‌شود و اثر درمانی را نشان می‌دهد؛ اما با کمبود این فاکتور، هپارین درمانی هیچ تأثیری بر روی aPTT و انعقاد نخواهد داشت.
0.1%
هایپرهموسیستئینوری
 • هموسیستئین اعمال زیر را بر عهده دارد:
  • افزایش فعالیت فاکتور 5 و7، مهار پروتئین C، افزایش ویسکوزیته (گرانروی) خون و کاهش فعالیت ضدترومبوتیک اندوتلیال عروق
  • افزایش هموسیتئین در کمبود ویتامین B6، فولات و کوبالامین دیده می‌شود. همچنین اختلال اتوزوم مغلوب در ژن آنزیم متابولیزه کننده هموسیستئین نیز ممکن است دیده شود.
5-7%

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد