جدول محتوا

مایع درمانی داخل وریدی

خلاصه

مایع درمانی داخل وریدی یعنی تجویز وریدی محلول‌های کریستالوئید و به ندرت محلول‌های کُلوئیدی در مقادیر و زمان‌های مناسب برای جبران مایعی یا الکترولیتی. نوع، مقدار و میزان تزریق مایعات براساس اندیکاسیون مایعات درمانی و نیازهای خاص بیمار تعیین می‌شود. محلول‌های کریستالوئیدی برای احیای بیمارانی که هایپوولمیک یا کم آب هستند، اصلاح کمبود آب آزاد، جایگزینی تلفات مدوام مایع و تأمین نیاز مایعات بیمارانی که نمی‌توانند مایعات را از راه دهان مصرف کنند، استفاده می‌شوند. استفاده از محلول‌های کلوئیدی بحث برانگیز است و باید مختص موقعیت‌های خاص باشد (به عنوان مثال موارد دارای فشار اُنکوتیک بسیار پایین). تمام بیماران باید با استفاده از ترکیبی از پارامترهای بالینی و نتایج آزمایشگاهی برای تعیین نقاط نهایی درمانی از نزدیک کنترل شوند و برای بیماران در دوره بهبودی، مایع درمانی باید به طور مناسب کاهش یابد تا از اضافه بار مایعات جلوگیری شود.

انواع مایعات مصرفی غیردهانی

تعاریف
 • کریستالوئیدها: محلول‌هایی که مواد حل شده‌ی دارای وزن مولکولی پایین دارند (مثلاً مواد معدنی یا دکستروز)
 • کلوئید: محلول‌هایی که مواد حل شده‌ی دارای وزن مولکولی بالاتری دارند (مثلاً آلبومین و نشاسته)
 • محلول‌های داخل وریدی (IV) متعادل شده: کریستالوئیدها یا کلوئیدهایی که به صورت بارز هموئستاز ترکیبات خارج سلولی را تغییر نمی‌دهند.💬
اُسمولاریته در برابر تونیسیته‌ی یک مایع
 • اُسمولالیته: غلظت ذرات حل شده در واحد جرم محلول (mOsm/kg)؛ اصطلاح ترجیحی برای توصیف فشار اُسموزی سیستم‌های بیولوژیک💬
 • اُسمولاریته: غلظت ذرات حل شده در واحد حجم یک محلول (mOsm/L)؛ معمولاً در بالین به جای اُسمولالیته استفاده می‌شود.💬
  • اصطلاح ترجیحی برای توصیف فشار اُسمزی مایعات مصرفی از راه غیردهانی💬
  • تمام ذرات فعال از لحاظ اُسموزی، از جمله ذراتی که وارد سلول می‌شوند (مثل گلوکوز و اوره) را در نظر می‌گیرد.
 • تونیسیته: ظرفیت یک مایع خارج‌سلولی برای ایجاد یک شیب غلظت اُسمزی که باعث می‌شود آب وارد ساختارهای سلولی شود یا از آن‌ها خارج گردد؛ نمی‌توان آن را اندازه‌گیری کرد و هیچ واحدی هم ندارد.
  • بیانگر اثر اُسمزی ذراتی است که نمی‌توانند به آسانی از غشاهای سلولی بگذرند، یعنی شیب فشار اُسمزی مؤثر
  • اتفاقاتی را توصیف می‌کند که در صورت قرار دادن یک سلول در یک محلول مشخص، برای تعادل مایعات دوطرف غشا رخ می‌دهد.💬
اُسمولاریته در برابر تونیسیته
محلولاُسمولاریتهتونیسیته
ایزواُسمولاربا ترکیب داخل سلولی یکی استمی‌تواند ایزوتونیک یا هایپوتونیک باشد.💬
هایپراُسمولاربالاتر از ترکیب داخل سلولیمی‌تواند هایپرتونیک، ایزوتونیک یا هایپوتونیک باشد.💬
هایپواُسمولارپایین‌تر از ترکیب داخل سلولیفقط می‌تواند هایپوتونیک باشد💬

تذکر: اُسمولاریته و تونیسیته‌ی یک محلول یک چیز نیستند! دادن محلول‌هایی که تونیسیته‌ی نامناسب دارند می‌تواند منجر به ناتعادلی‌های الکترولیتی و تهدید‌کننده‌ی حیات شود.

نکته مهم: اُسمولاریته‌ی یک محلول غیردهانی، غلظت تمام مواد حل شده از جمله آن‌هایی که وارد سلول می‌شوند (مانند دکستروز) را در نظر می‌گیرد. اما تونیسیته‌ی یک محلول مشخص‌کننده‌ی مواد حل‌شده‌‌ای است که نمی‌توانند وارد سلول شوند و به همین خاطر از لحاظ اُسمزی فعال‌اند (مثلاً سدیم و پتاسیم)

تونیسیته

در یک مایع ایزوتونیک، غلظت مواد حل شده در داخل و خارج یک غشای نیمه تراوا یکی است و هیچ حرکت نهایی ماده‌ی حل شده از خلال غشا نداریم: یعنی حجم مایعی که وارد قسمت داخل غشا می‌شود با حجم مایعی که از غشا می‌گذرد و از سلول خارج می‌شود، یکی است.

در یک مایع هایپرتون، غلظت ماده‌ی حل شده در خارج از غشای نیمه تراوا در مقایسه با داخل آن بیشتر اسنت و یه همین خاطر فشار اُسمزی ماده‌ی حلال را به خارج از غشا می‌کشاند

در یک مایع هایپوتون، غلظت محلول داخل غشای نیمه تراوا نیبت به خارج آن بیشتر است و به همین خاطر فشار اُسمزی ماده‌ی حلال را به سمت داخل غشا می‌کشاند و این اتفاق ممکن‌است منجر به پاره شدن غشا شود.

© AMBOSS

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد