جدول محتوا

بازگشت اثر ضدانعقادی

خلاصه

بازگشت اثر ضدانعقادی گام مهمی در مدیریت بیمارانی است که خونریزی تهدیدکننده حیات دارند و از داروهای ضدانعقادی استفاده می‌کنند. عوامل معکوس کننده، به داروی ضدانعقاد خاص مصرف شده توسط بیمار بستگی دارد. ریسک حوادث ترومبوآمبولیک توسط بیشتر عوامل معکوس افزایش می‌یابد. به همین دلیل، استفاده از آن‌ها باید به موارد خونریزی جدی یا تهدید کننده حیات محدود شود. تمام بیمارانی که تحت برگشت اثر ضدانعقادی قرار می‌گیرند باید از نزدیک کنترل شوند.

نگاه کلی به بازگشت اثر ضدانعقادی

کلاس دارویینام داروهاپارامترهای مانیتورکردننیمه عمرعوامل معکوس کننده اثر
آنتاگونیست‌های خوراکی ویتامین k
 • 36-48 ساعت
 • ویتامین k
 • فاکتور 4-PCC یا کنستانتره کمپلکس پروترومبین (برگشت سریع اثر دارویی)
 • FFP
هپارین‌ها UFH
 • هپارین
 • 60-90 دقیقه
LMWH
 • اندازه‌گیری سطح فعالیت ضدفاکتور Xa
 • 3-6 ساعت
 • پروتامین
مهارکننده‌های پنتاساکاریدی سنتتیک فاکتور Xa
 • اندازه‌گیری سطح فعالیت ضدفاکتور Xa
 • 17-21 ساعت
 • PCC فعال شده
 •  فاکتور نوترکیب فعال شده VII
ضدانعقادهای خوراکی با اثر مستقیممهارکننده‌های مستقیم ترومبین
 • PTT
 • TT (زمان ترومبین)
 • 12-14 ساعت
 • ایداروکسی‌زوماب (آنتی بادی مونوکلونال)
 • PCC
 • دیالیز
مهارکننده‌های مستقیم فاکتور Xa
 • PT (ریواروکسابان)
 • اندازه‌گیری سطح فعالیت ضدفاکتور Xa
 • ریواروکسابان: 5-9 ساعت (11-13 ساعت در افراد مسن)
 • آپیکسابان: 12 ساعت
 • اندوکسابان: 10-14 ساعت
 • آدنکسانت آلفا (فاکتور Xa نوترکیب غیرفعال)
 • فاکتور 3 یا 4-PCC
 • PCC فعال شده

تذکر: عوامل غیراختصاصی برگشت دهنده اثرات داروهای ضدانعقادی، مانند فاکتور 4- PCC، aPCC، فاکتور VII فعال شده نوترکیب و FFP اثرات پیش انعقادی دارند! قبل از تجویز این موارد باید ریسک ترومبوز بخوبی بررسی شود.

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد