جدول محتوا

آناتومی ران و زانو

خلاصه

اندام تحتانی از لگن، ران، زانو، حفره پوپلیتئال، ساق پا، مچ پا و foot تشکیل شده است. ران قسمتی از اندام تحتانی است که از لگن تا زانو امتداد دارد. زانو مفصلی است که ران و ساق را به هم متصل می‌کند. فضای خلفی زانو به عنوان حفره پوپلیتئال شناخته می‌شود. استخوان ران استخوان بلند ران است که به صورت نزدیک با استابولوم لگن، مفصل ران را تشکیل می‌دهد و در قسمت دیستال با کُندیل‌های تیبیا و کشکک مفصل زانو را تشکیل می‌دهد. ماهیچه‌های ران توسط سپتوم‌های بین عضلانی به بخش‌های قدامی، خلفی و داخلی (اداکتور) جدا می‌شوند که همگی توسط فاسیا لاتا محصور شده‌اند. محفظه قدامی، که توسط عصب فمورال عصب دهی می‌شود، حاوی عضلاتی است که در اکستنشن زانو و فلکشن ران نقش دارند. محفظه خلفی (همسترینگ)، که توسط قسمت تیبیال عصب سیاتیک عصب دهی می‌شود، شامل عضلاتی است که دراکستنشن لگن و فلکشن زانو نقش دارند. محفظه داخلی (اداکتور) که توسط عصب ابتراتور عصب دهی می‌شود، شامل عضلاتی است که در اداکشن لگن، فلکشن و چرخش به خارج نقش دارند. مثلث فمورال یک فضای بین عضلانی مثلثی در قسمت قدامی ران است که ساختارهای عصبی- عروقی اصلی (شریان فمورال، ورید فمورال، عصب فمورال) از آن عبور می‌کنند. نواحی آناتومیک قابل توجه اضافی در ران شامل کانال فمورال، حلقه فمورال و کانال اداکتور است. ران توسط شریان‌های فمورال و ابتراتور خونرسانی می‌شود و توسط ورید صافن بلند (سطحی) و ورید فمورال (عمیق) تخلیه می‌شود. مفصل زانو از مفاصل تیبیوفمورال و پاتلوفمورال تشکیل شده است. ساختارهای بافت نرم زانو شامل منیسک‌ها (سطحی و جانبی)، رباط‌های متقاطع (قدامی و خلفی)، رباط‌های جانبی (بینایی و جانبی) و بورس‌ها (بورسا پره پاتلا، بورس آنسرین) است. مفصل زانو امکان فلکشن و اکستنشن ساق و همچنین درجه خاصی از چرخش داخلی و چرخش خارجی را فراهم می‌کند. مفصل زانو توسط شاخه‌های عروق فمورال و پوپلیتئال خونرسانی می‌شود و توسط شاخه‌های ژنیکولی اعصاب فمورال، ابتراتور، تیبیال و پرونئال مشترک عصب‌ دهی می‌شود. حفره پوپلیتئال ناحیه‌ای الماسی شکل در قسمت خلفی زانو است که شامل شریان و سیاهرگ پوپلیتئال و عصب تیبیال و پرونئال مشترک است.

استخوان فمور

نگاه کلی:

 • استخوان ران بلندترین و قوی‌ترین استخوان بدن است.
 • با موارد زیر مفصل می‌شود:
  • استابولوم لگن برای تشکیل مفصل ران
  • کندیل‌های تیبیا برای تشکیل مفصل زانو

لند مارک‌های مهم:

 • سر:
  • ساختار تقریباً کروی شکل که با استابولوم لگن مفصل می‌شود.
  • دارای یک بریدگی به نام فووآ کاپیتیس است که رباط گرد لگن به آن متصل است.
  • خونرسانی:
   • شاخه‌ای از شریان اُبتراتور (از طریق رباط گرد استخوان ران حرکت می‌کند)
   • حلقه شریانی اطراف گردن فمور: از شریان‌های مدیال و لترال فمورال سیرکومفلکس تشکیل می‌شود.
  • اهمیت بالینی:
   • استئونکروز سر استخوان ران
   • شکستگی سر استخوان ران
  • گردن:
   • سر را به تنه استخوان ران متصل می‌کند.
   • اهمیت بالینی: شکستگی گردن فمور
  • تروکانتر بزرگ: در قسمت لترال محل اتصال بین گردن و شفت استخوان ران قرار دارد.
  • تروکانتر کوچک: در قسمت خلفی- میانی محل اتصال بین گردن و شفت استخوان ران قرار دارد.
  • تنه:
   • Linea aspera: برآمدگی که در قسمت خلفی تنه استخوان ران دیده می‌شود.
   • خط پکتینئال: مرز میانی لاینئا آسپرا که عضله پکتینئوس به آن متصل است.
   • توبرکل اداکتور: برجستگی بالای کندیل داخلی فمورال که عضله ادکتور مگنوس به آن متصل است.
  • انتهای دیستال:
   • کندیل‌های داخلی و جانبی:
    • سطح تحتانی با کندیل‌های تیبیا مفصل می‌شود و مفصل زانو را تشکیل می‌دهد.
    • سطح قدامی با پاتلا (کشکک) مفصل می‌شود و مفصل پاتلوفمورال را تشکیل می‌دهد.
   • حفره اینترکوندیلار: شیار بین کندیل‌هایی که لیگامان‌های متقاطع قدامی و خلفی (رباظ‌های صلیبی قدامی و خلفی) به آن متصل هستند.

 

استخوان فمور

تصویر 1، استخوان فمور

عضلات ران

نگاه کلی:

فاسیای عمقی ران عضلات را به سه کمپارتمان جدا می‌کند:

 • قدامی:
  • عصب دهی اصلی: عصب فمورال
  • عملکرد اصلی: اکستنشن زانو
 • کمپارتمان خلفی:
  • منشاء: توبروزیته ایسکیال
  • عصب دهی اصلی: بخش تیبیال عصب سیاتیک
  • عملکرد اصلی: اکستنشن هیپ و فلکشن زانو
 • کمپارتمان مدیال:
  • عصب دهی اصلی: عصب اُبتراتور
  • عملکرد اصلی: اداکشن هیپ

کمپارتمان‌های عضلانی ران

تصویر 2: کمپارتمان‌های عضلانی ران

کمپارتمان قدامی ران

عضله

مبداء

محل اتصال

عصب

عملکرد

تست عملکرد

سارتوریوس

 • خار قدامی-فوقانی ایلیاک
 • سطح داخلی بالای تیبیا
 • سمت جانبی پاتلا از راه تاندون چهارسر
 • عصب فمورال
 • هیپ: فلکشن، ابداکشن و چرخش به خارج
 • زانو: فلکشن
 • ابداکشن، فلکشن و چرخش به حارج ران علیه مقاومت وارده

چهارسر ران

واستوس لترالیس

 • تورکانتر بزرگ، خط اینترتروکانتریک، توبرزینته گلوتئال و لینا آسپرا
 • زانو: اکستنشن
 • اکستنشن زانو فلکس‌شده در برابر مقاومت

واستوس مدیالیس

 • لینا آسپرا، خط اینترتروکانتریک و خط پکتینئال
 • سمت داخلی پاتلا از راه تاندون چهارسر
 • زانو: اکستنشن

واستوس اینترمدیالیس

 • سطح قدامی-جانبی دو‌سوم فوقانی شفت فمور
 • بخش فوقانی-جانبی پاتلا از راه تاندون چهارسر
 • زانو: اکستنشن

رکتوس فموریس

 • خار قدامی-تحتانی ایلیاک، حلقه‌‌ی فوقانی استابولوم فمور
 • قاعده‌ی پاتلا از راه تاندون چهارسر
 • زانو: اکستنشن
 • هیپ: فلکشن

عضلات دیواره خلفی شکم

ایلیاکوس

 • بالِ ساکروم و حفره ایلیاک
 • تروکانتر کوچک فمور از راه تاندون ایلیوسواس
 • هیپ: فلکشن، چرخش به خارج
 • فلکشن هیپ (یعنی بالا بردن ران از لگن) در برابر مقاومت وارده
 • اهمیت بالینی: ارزیابی آبسه ایلیوسواس

سواس ماژور

 • زوائد عرضی
 • شبکه عصبی L2-L3
 • تنه: فلکشن به جانب
 • هیپ: فلکشن، چرخش به خارج

سواس مینور

 • اجسام مهره‌ای T12 و L1
 • راموس (شاخ) ایلیوپوبیک
 • شاخه‌های قدامی عصب نخاعی L1
 • تنه: فلکشن (صعیف)
 • نمی‌توان به تنهایی این عضله را ارزیابی کرد

عضلات کمپارتمان قدامی زانو

تصویر 3، عضلات کمپارتمان قدامی زانو: تصویر چپ عضلات سارتوریوس و چهارسر ران را نشان می‌دهد. در صورتی که عضلات سارتریوس و رکتوس فموریس را برداریم می‌توانیم در تصویر راست عضله واستوس اینترمدیوس را ببینیم.


تصویر شماتیک از عضلات قدام ران

تصویر 4، تصویر شماتیک از عضلات قدام ران: مبداءها و محل‌های اتصال و همچنین حرکات عضلات قدامی ران نشان داده شده‌اند.


کمپارتمان خلفی ران

کمپارتمان خلفی ران (همسترینگ)

عضله

مبداء

محل اتصال

عصب

عملکرد

تست عملکرد

سمی‌ممبرانوس

 • توبرزیته ایسکیال
 • کوندیل داخلی تیبیا
 • بخش تیبیال عصب سیاتیک
 • هیپ: اکستنشن
 • زانو: فلکشن و چرخش به داخل
 • فلکشن زانو در برابر مقاومت

سمی‌تندنیوس

 • سطح فوقانی داخلی تیبیا

دوسر ران

 • سر طویل: توبرزیته ایسکیال
 • سر کوتاه: خط سوپراکوندیلار فوقانی و لینا آسپرا
 • کوندیل خارجی تیبیا
 • سر استخوان فیبولا
 • هیپ: اکستنشن
 • زانو: فلکشن و چرخش به خارج

عضلات خلفی ران (عضلات همسترینگ)

تصویر 5، عضلات خلفی ران (عضلات همسترینگ):

 • عضلات همسترینگ و پوپلیتئوس (منظر دورسال)
 • چپ: نگاه کلی به عضلات خلفی ران
 • راست: عضلات سمی‌تندینوس و دوسر ران برداشته شده‌اند.

سیستم اسکلتی-عضلانی بخش پشتی ران (عضلات همسترینگ)

تصویر 6، سیستم اسکلتی-عضلانی بخش پشتی ران (عضلات همسترینگ)

کمپارتمان داخلی ران

کمپارتمان داخلی ران (کمپارتمان ادداکتور)

عضله

مبداء

محل اتصال

عصب

عملکرد

تست عملکرد

اُبتراتور خارجی

 • غشای اُبتراتور و لبه‌ی سوراخ اُبتراتور
 • تروکامتر بزرگ
 • اغلب ادداکتورهای هیپ: عصب اُبتراتور
 • پکتینئوس: عصبدهی توسط عصب فمورال
 • بخش همسترینگ ادداکتور مگنوس: بخش تیبیال عصب سیاتیک
 • هیپ: چرخش به خارج و ادداکشن
 • به تنهایی قابل ارزیابی نیست

گراسیلیس

 • شاخ تحتانی پوبیس
 • سطح فوقانی-داخلی تیبیا
 • هیپ: ادداکشن و فلکشن
 • زانو: فلکشن و چرخش به داخل
 • هنگام فلکشن و چرخش به داخلی زانو، تاندون این عضله در لمس مشخص است

پکتینئوس

 • خط پکتینئال پوبیس
 • خط پکتینئال فمور
 • هیپ: فلکشن، ادداکشن و چرخش به خارج
 • به تنهایی قابل ارزیابی نیست

ادداکتور مگنوس

 • بخش همسترینگ توبرزیته ایسکیال
 • بخش همسترینگ: توبرکل ادداکتور و خط سوپراکوندیلار فمور
 • بخش ادداکتور: لینا آسپرا
 • بخش همسترینگ: اکستنشن هیپ
 • بخش ادداکتور: ادداکشن هیپ
 • ادداکشن ران در برابر مقاومت با زانو در حالت اکستنشن

ادداکتور لونگوس

 • تنه‌ی پوبیس
 • لینا آسپرا
 • هیپ: ادداکشن و فلکشن

ادداکتور برویس

 • تنه‌ی پوبیس
 • لینا آسپرا
 • هیپ: ادداکشن و فلکشن

ادداکتور مینیموس

 • شاخ تحتانی پوبیس
 • لینا آسپرا
 • هیپ: ادداکشن و فلکشن و چرخش به خارج

عضلات اداکتور ران

تصویر 7، عضلات اداکتور ران

عملکرد عضلات اداکتور

تصویر 8، عملکرد عضلات اداکتور

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد