جدول محتوا

دستگاه گوارش

خلاصه

لوله‌ی گوراش (GIT) سیستمی از ارگان‌هایی است که وظایف مصرف و هضم غذا، جذب مواد و دفع مواد زائد از راه مدفوع را برعهده دارند. این سیستم از حفره دهان، مری، معده، روده باریک و روده بزرگ تشکیل شده است. لوله‌ی گوارش از لوله‌ی روده‌ای اولیه (primary gut tube) نشأت گرفته و می‌توان آن را به سه قسمت foregut، midgut و hindgut تقسیم کرد که هر کدام از این بخش‌ها در دوران رویانی عروق و اعصاب مخصوصی را دریافت می‌کنند. وریدهای هر سه قسمت رویانی لوله‌ی گوارش به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به ورید پورت تخلیه می‌شوند، خون این ورید نیز از راه شانت‌های پورتوکاوال وارد ورید اجوف تحتانی می‌گردد. عصبدهی لوله‌ی گوارش توسط سه سیستم سمپاتیک، پاراسمپاتیک و انتریک انجام می‌شود که سیستم عصبی انتریک مختص لوله‌ی گوارش است. تمام ارگان‌های لوله‌ی گوارش از نظر بافت‌شناسی از چهار لایه تشکیل شده‌اند: مخاط، زیرمخاط، ماسکولاریس پروپریا و سروز (در ارگان‌های داخل صفاقی) یا ادوانتیس (در ارگان‌های خارج‌صفاقی). مواد ترشحی و تنظیمی لوله‌ی گوارش در بخش‌های مختلف این ارگان بسته به ناحیه، وجود سلول‌های اختصاصی و عملکرد این سلول‌ها، متفاوت است.

این درسنامه نگاهی کلیه به سیستم گوراش دارد. بخش‌های حفره دهان، معده، روده باریک و روده بزرگ در درسنامه‌های مختص به خود با جزئیات بیشتر بحث شده‌اند. صفاق و عروق خونی اصلی حفره شکمی در درسنامه‌ی “حفره شکمی” مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

نگاه کلی

ارگان‌ها

 • بخش‌های لوله گوارش
  • حفره دهان و حلق
  • مری
  • معده
  • روده باریک
  • روده بزرگ
 • ارگان‌های فرعی منتهی به لوله گوارش
  • کبد
  • کیسه صفرا
  • پانکراس
ارگان‌های شکمی

منظر ونترال (چپ)

منظر دورسال (راست)

© AMBOSS

بخش‌های روده باریک

روده باریک از دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم تشکیل شده است. دوازدهه به چهار بخش تقسیم می‌شود.

© AMBOSS

عملکرد

 • هضم غذا و آب
 • جویدن
 • انتقال بولوس غذا یا کیسموس از راه لوله گوارش
 • هضم (یعنی تجزیه غذا به مواد قابل جذب)
 • جذب
 • دفع مواد زائد به شکل مدفوع
 • ایمنی‌زایی

مشتقات تکاملی از لوله روده‌ای اولیه

ارگان‌های لوله گوارش و ساختارهای عصبی-عروقی همراه با آن‌ها را می‌توان بر اساس تکاملشان از سه بخش: foregut، midgut یا hindgut، به سه گروه دسته‌بندی کرد.

مشتقات Foregut، midgut و hindgut و ساختارهای عروقی-عصبی همراه

 

Foregut

Midgut

Hindgut

مشتقات

 • مری
 • معده
 • دوازدهه پروگزیمال (پروگزیمال به آمپول واتر)
 • کبد
 • کیسه صفرا و مجاری صفراوی
 • پانکراس
 • نای، مجاری هوایی و ریه‌ها
 • دوازدهه دیستال (دیستال به آمپول واتر)
 • ژژنوم
 • ایلئوم
 • سکوم
 • کولون صعودی
 • 2/3 پروگزیمال کولون عرضی
 • 1/3 دیستال کولون عرضی
 • کولون نزولی
 • رکتوم
 • آنال کانال پروگزیمال به خط شانه‌ای
 • سینوس اوروژنیتال

سطح مهره‌ای

 • T12-L1
 • L1
 • L3

شریان

 • تنه سلیاک
 • شریان مزانتریک فوقانی
 • شریان مزانتریک تحتانی

ورید

 • ورید پورت
 • ورید مزانتریک فوقانی
 • ورید مزانتریک تحتانی

عصبدی

پاراسمپاتیک

 • عصب واگ
 • عصب واگ
 • اعصاب اسپلنکنیک لگنی

سمپاتیک

 • اعصاب اسپلنکنیک توراسیک T5-T9
 • اعصاب اسپلنکنیک توراسیک T10-T12
 • اعصاب اسپلنکنیک لومبار L1-L2

نکته: مشتقات foregut توسط شریان سیلیاک، مشتقات midgut توسط شریان مزانتریک فوقانی و مشتقات hindgut توسط شریان مزانتریک تحتانی خونرسانی می‌شوند.

نکته: درد ارجاعی از foregut در اپی‌گاستر، درد ناشی از midgut در ناحیه‌ی ناف و درد hindgut در هایپوگاستر حس احساس می‌شوند.

شاخه‌های تنه سلیاک

تنه سلیاک و سه شاخه ماژور آن: شریان گاستریک چپ، شریان اسپلنیک و شریان هپاتیک مشترک

© AMBOSS

جذب روده‌ای

هر چقدر شدت رنگ یک بار بیشتر باشد، ظرفیت جذبی آن نوع ماده در آن بخش خاص از روده بیشتر است.

آب به نوعی استثنا است چون علاوه بر جذب در قسمت دیستال ایلئوم و کولون (رنگ بنفش) به مقدار کمی هم از روده ترشح می‌شود (در ژژنوم؛ رنگ آبی)

© AMBOSS

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد