جدول محتوا

خونریزی گوراشی

خلاصه

خونریزی از دستگاه گوارش (GIB) می‌تواند به دلایل خاصی ایجاد شود. این شرایط ممکن‌است به صورت خونریزی آشکار از دستگاه گوارش همراه با هماتمز، ملنا و هماتوشزی یا با خونریزی مخفی از دستگاه گوارش، با علائم غیراختصاصی مربوط به آنمی فقر آهن آشکار شود. اگر محل خونریزی پروگزیمال به لیگامان Treitz (مانند خونریزی از وریدهای واریس مری، خونریزی زخم پپتیک) باشد، به عنوان خونریزی GI فوقانی (UGIB) طبقه بندی شود. در صورتی‌که دیستال به لیگامان Treitz باشد (مانند خونریزی دیورتیکولار، بدخیمی، خونریزی از روده باریک)، خونریزی گوارشی تحتانی (LGIB) نامیده می‌شود. UGIB آشکار به طور معمول با هماتمز تظاهر می‌یابد. اگر خونریزی سریع باشد، ممکن است هماتوشزی و ملنا ایجاد شود. LGIB آشکار معمولاً با هماتوشزی تظاهر می‌یابد. اگر خونریزی از روده باریک یا کولون باشد، ممکن است ملنا ایجاد شود. مدیریت اولیه بیمار با خونریزی GI آشکار، شامل احیای همودینامیک و شناسایی منبع خونریزی با اندوسکوپی، یا از طریق آنژیوگرافی و به دنبال آن اقداماتی برای کنترل خونریزی (از طریق آندوسکوپی، جراحی یا از طریق آنژیوآمبولیزاسیون) انجام شود. سیگموئیدوسکوپی یک بررسی اولیه مناسب در بیماران جوان مبتلا به هماتوشزی ناچیز و فاقد هرگونه علامت بدخیمی زمینه‌ای یا IBD است. در همه بیماران (خونریزی GI آشکار یا پنهان)، علت اصلی باید شناسایی و درمان شود.

تعریف

 • UGIB (خونریزی گوارشی فوقانی):
  • حدود 70-80% خونریزی‌های درستگاه گوارش را شامل می‌شود.
  • منبع خونریزی در پروگزیمال لیگامان Treitz (عضله آویزان کننده دوازدهه)
 • LGIB (خونریزی گوارشی تحتانی):
  • حدود 20-30% خونریزی‌های گوارشی را شامل می‌شود.
  • منبع خونریزی دیستال به لیگامان Treitz بود و معمولاً کولون می‌باشد.
 • خونریزی مخفی گوارشی: خونریزی در حجم بسیار کوچک، که از نظر ماکروسکوپیک قابل مشاهده نمی‌باشد.
 • خونریزی گوارشی آشکار: خونریزی قابل مشاهده از نظر ماکروسکوپیک، که با علائم بالینی (آنمی، تاکی‌کاردی) همراه باشد.

اتیولوژی

شایعترین اتیولوژی‌های GIB
 UGIBLGIB
اروزیو یا التهابی
عروقی
 • واریس‌های مری یا معده
 • اکتازی عروقی آنتروم معده
 • ضایعه Dieulafoy: ترومای کوچکی به مخاط سبب خونریزی ماژور از یک شریان زیرمخاطی غیرطبیعی (معمولاً در پروگزیمال معده واقع شده است) می‌شود (خونریزی حاد گوارشی فوقانی):
  • دیدن این ضایعه در اندوسکوپی سخت است و معمولاً با اولسر اشتباه گرفته می‌شود.
  • درمان شامل هموستاز اندوسکوپیک (تزریقی، کلیپس شریانی) یا برش مخاط مستعد است.
 • آنژیودیس‌پلازی: یک اختلال دژنراتیو شایع عروق گوارشی (معمولاً وریدی)، که می‌تواند سبب خونریزی از خونریزی از معده، دوازدهه، ژژنوم و کولون شود:
  • با سن > 60 سال، بیماری فون‌ویلبراند، تنگی دریچه‌ی آئورت و ESRD همراهی دارد.
  • با خونریزی اپیزودیک (هماتوشزی) همراهی دارد که در > 90% بیماران خودبخود بهبود می‌یابد.
  • تشخیص معمولاً نیاز به آنژیوگرافی دارد.
  • ضایعات معمولاً شامل چندین رگ پیچشی متسع می‌باشد که غالباً در کولون راست قرار دارند. (حدود 75% موارد)
تومورها
تروماتیک یا ایاتروژنیک
 • ترومای تحتانی شکم
 • ترومای آنورکتال
به دنبال جراحی اندوسکوپیک
سایر علل

نکته: خونریزی از مجاری تنفسی فوقانی (مانند خونریزش از بینی در شب) ممکن است با خونریزی گوارشی اشتباه گرفته شود. این خون ممکن است بلعیده شود و با استفراغ خارج شود و یا به صورت ملنا در مدفوع تظاهر یابد. معاینه کامل و شرح حال در تشخیص این دو بسیار کمک کننده است.

آنژیو دیسپلازی

آندوسکوپی معده:

یک ضایعه کوچک عروقی از مرکز آرتریول معده منشعب می‌شود.

آنژیودیسپلازی معمولاً روده بزرگ را درگیر می‌کند اما در جاهای دیگر نیز ممکن است رخ دهد.

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد