جدول محتوا

پنومونی

خلاصه

پنومونی عفونت تنفسی است که با التهاب فضای آلوئولی و/ یا بافت بین ریه مشخص می‌شود. در کشورهای صنعتی، این مهمترین عامل عفونی مرگ است. پنومونی معمولاً از طریق آسپیراسیون عوامل بیماریزای موجود در هوا (در درجه اول باکتری‌ها، سپس ویروس‌ها و قارچ‌ها) نیز منتقل می‌شود، اما ممکن است از استنشاق محتوای معده نیز ناشی شود. با توجه به سن بیمار، وضعیت ایمنی بدن و جایی که عفونت کسب شده است (جامعه یا اکتسابی از بیمارستان)، می‌توان عوامل بیماریزای محتمل را محدود کرد. پنومونی براساس ویژگی‌های بالینی به دو گروه پنومونی تیپیک و آتیپیک طبقه‌بندی می‌شود. هر نوع طیف خاص خود از عوامل بیماریزا را دارد. پنومونی تیپیک با شروع ناگهانی بی‌حالی، تب و سرفه‌های خلط آور ظاهر می‌شود. در سمع، صدای کراکل و تنفس برونشیال قابل شنیدن است. پنومونی آتیپیک با شروع تدریجی سرفه بدون خلط، تنگی نفس و تظاهرات خارج ریوی تظاهر می‌یابد. در سمع معمولا صدای غیرطبیعی شنیده نمی‌شود. بعضی از بیماران ممکن است تظاهراتی از هر دو نوع را نشان دهند. موارد تشخیصی شامل آزمایش خون برای پارامترهای التهابی و تشخیص پاتوژن در نمونه‌های خون، ادرار یا خلط است. رادیوگرافی قفسه سینه در موارد پنومونی تیپیک، میزان کدورت محدود به یک لوب را نشان می‌دهد، در حالی که رادیوگرافی در پنومونی آتیپیک اغلب ارتشاحات منتشر اما خفیف را نشان دهد. همراه با ویژگی‌های مشخصه بالینی، ارتشاح ریوی تازه ایجاد شده در رادیوگرافی قفسه سینه، تشخیص را تأیید می‌کند. مدیریت شامل درمان آنتی بیوتیکی تجربی و اقدامات حمایتی (مانند تجویز اکسیژن و داروهای تب‌بر مثل استامینوفن یا ایبوپروفن) می‌باشد.

اتیولوژی

پاتوژن‌ها:

پاتوژن‌های مسئول پنومونی براساس منبع عفونت
نوع پنومونیپاتوژن‌های شایع
CAP (پنومونی اکتسابی از جامعه)
 • پنومونی تیپیک:
  • استرپتوکوک پنومونی (شایعترین):
   • همچنین شایعترین پاتوژن در خانه‌های سالمندان است.
   • شایعترین علت پنومونی در معتادان تزریقی نیز می‌باشد.
  • هموفیلوس آنفلوانزا
  • موراکسلا کاتارالیس
  • کلبسیلا پنومونی
  • استافیلوکوکوس اورئوس
 • پنومونی آتیپیک:
  • باکتری:
  • مایکوپلاسما پنومونی (شایعترین پاتوژن در موارد سرپایی)
  • کلامیدیا پنوموفیلا
  • کلامیدیا پسیتاکی
  • ویروس‌ها:
   • RSV
   • ویروس‌های آنفلوانزا
   • آدنوویروس
   • عفونت با CMV
   • کروناویریده (سارس، مرس، COVID-19)
 HAP (پنومونی اکستابی از بیمارستان)
 • پاتوژن‌های گرم منفی:
  • سودوموناس ائروژینوزا
  • انتروباکتریاسه
  • آسینتوباکتر
 • استافیلوکوک
 • استرپتوکوک پنومونی
براساس محل درگیری ریه
نوع پنومونیپاتوژن شایع
پنومونی لوبار
 • شایعترین: استرپتوکوک پنومونی
 • شیوع کمتر:
  • لژیونلا
  • کلبسیلا
  • هموفیلوس آنفلوانزا
برونکوپنومونی
 • استرپتوکوک پنومونی
 • استاف اورئوس
 • هموفیلوس آنفلوانزا
 • کلبسیلا
پنومونی اینتراستیشیال
 • پاتوژن‌های آتیپیک:
  • مایکوپلاسما پنومونی
  • کلامیدیا پنومونی
  • کلامیدیا پسیتاکی (بطور اولیه توسط پرندگان خصوصاً طوطی منتقل می‌شود)
  • لژیونلا
  • ویروس‌ها (RSV، آنفلوانزا، CMV، آدنوویروس)
COP (پنومونی کریپتوؤنیک ارگانیزان)غیرعفونی (مرتبط با آرتریت روماتوئید یا داورها مانند بلئومایسین)
براساس ویژگی‌های بیماران
نوع پنومونیپاتوژن‌های شایع
پنومونی در بیماران با ضعف ایمنی
 • باکتری‌های کپسول دار
 • PCP (پنومونی پنوموسیستیس ژیروسی)
 • آسپرژیلوس فومیگاتوس ← آسپرژیلوزیس
 • گونه‌های کاندیدیایی ← کاندیدیازیس
 • CMV (سیتومگالوویروس)
 • استاف. اورئوس
 • باکتری‌های گرم منفی
پنومونی در نوزادان
 • اشریشیا کلای
 • استرپتوکوک آگالاکتیا (استرپتوکوک گروه B)
 • استرپتوکوک پنومونی
 • هموفیلوس آنفلوانزا
پنومونی در کودکان (4 هفته تا 18 سالگی)
 • کلامیدیا تراکوماتیس (در نوزادان)
 • کلامیدیا پنومونی
 • استرپتوکوک پنومونی
 • مایکوپلاسما
 • RSV (ویروس سنسیشیال تنفسی)
18-40 سالگی
 • مایکوپلاسما
 • کلامیدیا پنومونی
 • استرپتوکوک پنومونی
 • ویروس آنفلوانزا
پنومونی در بزرگسالان (40-65 سالگی)
 • استرپتوکوک پنومونی
 • هموفیلوس آنفلوانزا
 • مایکوپلاسما
 • بی‌هوازی‌ها
 • ویروس‌ها
پنومونی در سالمندان
 • استرپتوکوک پنومونی
 • هموفیلوس آنفلوانزا
 • باکتری‌های گرم منفی
 • بی‌هوازی‌ها
 • ویروس آنفلوانزا
پنومونی راجعه
 • پاتوژن‌های ناشایع (نوکاردیا، آسپرژیلوس، کوکسیلا، سودوموناس ائروژینوزا)

نکته: کلامیدیا تراکوماتیس، مایکوپلاسما، ویروس سینسیشیال تنفسی، کلامیدیا پنومونیه و استرپتوکوکوس پنومونیه شایعترین عوامل ایجاد پنومونی در کودکان هستند.

رسیک فاکتورها:

دسته‌بندی

پنومونی را می‌توان براساس اتیولوژی، تظاهرات بالینی، محل درگیر در ریه و محل کسب پنومونی طبقه‌بندی کرد.

اتیولوژی:

 • پنومونی اولیه: عدم وجود بیماری اولیه، که فرد را مستعد پنومونی کند.
 • پنومونی ثانویه:

محل کسب شده پنومونی:

 • CAP (پنومونی کسب شده از اجتماع): پنومونی که در خارج از مکان‌های بیمارستانی ایجاد می‌شود.
 • HAP (پنومونی اکتسابی از بیمارستان): پنومونی پس از گذشتن > 24 ساعت از بستری در بیمارستان  ایجاد می‌شود.
  • VAP (پنومونی مرتبط با ونتیلاتور): پنومونی در بیمارانی که از ونتیلاسیون مکانیکی برای تنفس درمحیط‌های بیمارستانی استفاده ‌می‌کنند. (معمولاً در ICU ایجاد می‌شود)
 • HCAP (پنومونی مرتبط با مکان درمانی): پنومونی که در محل‌های درمانی (بیمارستان، محل‌های پرستاری، مراکز همودیالیز، کلینیک‌های سرپایی) ایجاد می‌شود.

تظاهرات بالینی:

 • پنومونی تیپیک:
  • پنومونی با علائم تیپیک (یافته‌های معمول در سمع و دق ریه)
  • به عنوان پنومونی لوبار یا برونکوپنومونی تظاهر می‌یابد.
 • پنومونی آتیپیک:

 پنومونی با علائم غیرکلاسیک، که یافته قابل توجهی در سمع یا دق دیده نمی‌شود.

 • به عنوان پنومونی بین سلولی تظاهر می‌یابد.

منطقه درگیر در ریه:

 • پنومونی لوبار: درگیری فقطک یک لوب از یک ریه
  • پنومونی مولتی لوبار به درگیری چندین لوب در یک ریه یا درگیری هر دو ریه اطلاق می‌گردد.
  • در پنومونی پان لوبار تمامی لوب‌های ریه را درگیر می‌شوند.
 • پنومونی برونشیال: پنومونی که بافت اطراف برونش و/ یا برونشیول‌ها را درگیر می‌کند.
 • پنومونی بین سلولی: درگیری بافت اطراف آلوئولی
 • COP (پنومونی ارگانیزان کریپتوژنیک) یا برونشیولیت اُبلیتران: پنومونی غیرعفونی با اتیولوژی ناشناخته، که با درگیری برونشیول‌ها، آلوئول و بافت اطراف شناخته می‌شود.

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد